”Även det sekretessbelagda kan – som huvudregel, men undantag finns – lämnas till en tidning, radioredaktion eller annat grundlagsskyddat massmedium för att information ska publiceras. Den som lämnar upplysningar har en vidsträckt rätt att förbli anonym, om hon eller han vill det.

Källan skyddas då av en tystnadsplikt för alla som verkar i medieföretaget. Hos myndigheter och andra offentliga organ får arbetsgivaren inte efterforska vem den anonyma källan är.

En del undantag finns, mer om dem strax. Men först – mot vem är det källan skyddas? Mot arbetsgivaren är det svar vanetänkandet ger. Och det är förstås en stor del av förklaringen. Risken att bli bromsad i karriären eller få sämre löneutveckling kan vara en realitet för den som ”läcker”.”

Det här med tystnadsplikt och sekretess är en intressant fråga. Vad man tycker om reglerna gällande dessa är självklart helt upp till var och en. Det viktiga är såklart att reglerna inte bryts. Inom försvaret och militären är det ofta extra viktigt med en väl fungerande sekretesshantering. Samtidigt är det ofta information från just detta väsen som har en tendens att läckas ut till medier och offentlighet. Anledningen är såklart att militären oftast handskas med information och frågor som är av allmänintresse. Till exempel hot av olika slag mot till exempel vårt land, vår säkerhet eller vår hälsa.

Om fel information läcker ut eller om militärens databas eller dokumenthantering blir hackad så skulle det i många fall råda en smärre kris. Det finns därför få branscher som är i så stort behov av krishantering som just försvaret. 4Cstrategies kan Crisis Management och används därför av många företag i förebyggande syfte, mot just krishantering. Polisen, sjukvården etcetera är andra väsen som är beroende av fungerande system som ej läcker fel information. Det är i dessa fall inte läge för ledningen att vara dum-snål och spara in på just denna typ av kostnad. Snarare tvärtom. Det är denna utgift som kan rädda er från en eventuell konkurs om en kris uppstår.